Kamis, 26 April 2012

2X0 Islam
Islam Under 2X0 (Agama Islam dengan Nomor Dasar 2X0)*
2X0.01 Karangan-karangan tentang Islam
2X0.02 Pandangan Islam terhadap Agama-agama dan Aliran Lain
              
Kelaskan di sini hubungan antara Islam dan Kristen, Islam dan Yahudi, Islam dan Hindu, Islam dan Buddha,
               hubungan antara Islam dan agama serta kepercayaan lainnya
               Termasuk Kristologi

2X0.03 Kamus Agama Islam, Ensiklopedia Agama Islam
2X0.04 Kecaman-kecaman terhadap Islam
2X0.05 Majalah Agama Islam, Jurnal Agama Islam, Penerbitan-penerbitan Berkala Islam
2X0.06 Pandangan-pandangan tentang Masyarakat Islam
2X0.07 Pandangan Islam Mengenai Ilmu Pengetahuan Tertentu
              
Kelaskan di sini Islam dan sains

2X1 Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan               Kelaskan di sini Mushaf Al-Qur'an
2X1.1 Ilmu-ilmu Al-Qur'an
              
Kelaskan di sini qiraat, bacaan Al-Qur'an, ilmu tajwid 

2X1.2 Al-Qur'an dan Terjemahannya
              
Tambahkan nomor dasar 2X1 notasi bahasa dari Tabel 6
               Contoh: Al-Qur'an terjemahan Bahasa Inggris 2X1.221
               Lihat juga 2X3.3 untuk iman kepada kitab sebelum Al-Qur'an

2X1.3 Tafsir Al-Qur'an 
2X1.4 Kumpulan Ayat-ayat dan Surat-surat Tertentu
2X1.5 Kritik dan Komentar Mengenai Al-Qur'an 
2X1.6 Cerita dan Kisah dari Al-Qur'an
2X2 Al-Hadits (Al Hadits, Hadist, Hadis) dan yang Berkaitan
              
Kelaskan di sini As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Muhammad SAW 

2X2.1 Ilmu Hadits
2X2.2 Kumpulan Hadits Menurut Perawi
2X2.3 Kumpulan Hadits Menurut Bidang Tertentu
2X2.4 Kumpulan Hadits Menurut Derajat Hadits
2X2.5 Kritik terhadap Hadits
2X2.6 Cerita-cerita Hadits
2X2.7 Sejarah Pengumpulan, Penulisan dan Pembukuan Hadits
2X3 Aqaid (Aqidah, Akidah) dan Ilmu Kalam
              
Kelaskan di sini Rukun Iman, Rukun Islam
               Termasuk syahadatain

2X3.1 Iman Kepada Allah SWT (Alloh SWT)               Kelaskan di sini tauhid
               Termasuk sifat-sifat dan nama-nama Allah, Asmaul Husna

2X3.2 Iman Kepada Malaikat
2X3.3 Iman Kepada Kitab-kitab Allah
              
Kelaskan di sini Taurat, Zabur, Injil
               Jangan gunakan untuk Al-Qur'an; kelaskan di nomor 2X1
               Jangan gunakan untuk Al-Qur'an dan terjemahan; kelaskan di nomor 2X1.2

2X3.4 Iman Kepada Nabi dan Rasul
              
Kelaskan di sini sejarah dan kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW
               Kelaskan di sini sejarah 25 Nabi dan Rasul (Adam, Ibahim, Nuh, Yusuf, Musa, Daud, Isa, dan lain-lain)
               Jangan gunakan untuk sejarah dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW; kelaskan di nomor 2X9

2X3.5 Iman Kepada Hari Kemudian, Akhirat
              
Kelaskan di sini hari kiamat, hari pembalasan, surga, neraka, alam barzah

2X3.6 Iman Kepada Qadha' dan Qadar
2X3.7 Kepercayaan Mengenai Hal-hal Tertentu
              
Kelaskan di sini iblis, setan, jin menurut Islam

2X3.8 Perbandingan Kepercayaan Aliran dan Sekte-sekte dalam Islam
2X3.9 Islam tentang Agama dan Aliran Lain
2X4 Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
              
Kelaskan di sini fatwa ulama
               Termasuk pahala, dosa

2X4.1 Ibadah
              
Kelaskan di sini Shalat (Sholat) Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Shalat Jumat , Puasa, Zakat, Haji, Qurban
               Termasuk ibadah di bulan Ramadhan, Lailatul Qadar
               Termasuk khutbah dan ceramah agama

2X4.2 Muamalat, Muamalah/Hukum Perdata Islam
              
Kelaskan di sini hukum dagang dan perdagangan, hukum jual beli dan perniagaan menurut Islam
               Lihat juga 346.07 untuk hukum dagang dan 346 untuk hukum perdata

2X4.3 Hukum Keluarga dan Hukum Nikah, Perkawinan, Pernikahan Islam
              
Lihat juga 306.81 untuk pernikahan dan 306.85 untuk keluarga ditinjau dari segi sosiologi
               Lihat juga 346.01 untuk hukum keluarga dan hukum pernikahan

2X4.4 Hukum Waris Islam, Faraid
               
Lihat juga 346.05 untuk hukum waris

2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat)
              
Kelaskan di sini qishas
               Lihat juga 345 untuk hukum pidana

2X4.6 Hukum Peradilan Islam (Qada')
              
Kelaskan di sini pengadilan agama
               Termasuk Kantor Urusan Agama (KUA)

2X4.7 Hukum Internasional Islam
              
Lihat juga 341 untuk hukum internasional

2X4.8 Fikih dari Berbagai Paham
              
Kelaskan di sini mahzab (Mahzab Hanafi, Mahzab Maliki, Mahzab Syafii, Mahzab Hambali, dan lain-lain)
               Termasuk perbandingan mahzab

2X4.9 Aspek Fikih Lainnya
              
Kelaskan di sini ziarah kubur, pengurusan jenazah, halal dan haram
               Termasuk jihad
               Termasuk bid'ah, syirik, musyrik, munafik, kafir, murtad
               Termasuk makanan halal, sertifikat halal

2X5.1 Akhlak (Akhlaq)
              
Kelaskan di sini etika Islam
               Termasuk etika keluarga Islam, budi pekerti dalam Islam, adab dalam Islam

2X5.2 Tasawuf               Kelaskan di sini sufi, sufisme, sufistik, mistik Islam
2X5.3 Tarekat (Thariqat)
2X5.4 Doa dan Wirid
              
Kelaskan di sini tahlil, tahlilan, istighosah

2X6.1 Masyarakat Islam
2X6.2 Politik Islam
2X6.3 Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam
              
Kelaskan di sini sistem perbankan Islam, bank syariah (bank syari'ah)
               Lihat juga 330 - 339 untuk ilmu ekonomi

2X6.4 Kedudukan Wanita dalam Islam
              
Kelaskan di sini emansipasi menurut Islam
               Lihat juga 326.8 untuk emansipasi

2X6.5 Masjid
               
Kelaskan di sini musholla, langgar, surau, menara masjid, tempat sakral Islam lainnya
               Termasuk Ka'bah, Masjidil Haram,  Baitullah,  Hajar Aswad,  Shafa,  Marwa,  Masjid Nabawi,  Masjid Quba,
               Masjidil Aqsa, Qubbat As-Sakhrah/the Dome of Rock
               Lihat juga 726.2 untuk arsitektur masjid

2X6.6 Organisasi Islam               Kelaskan di sini Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Hisbut Thahrir,
               Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan lain-lain

2X6.7 Kebudayaan Islam, Kesenian Islam, Seni Islam
               
Kelaskan di sini kesusastraan Islam, sastra Islam
               Lihat juga 723.3 untuk arsitektur Islam
               Lihat juga 781.7 untuk musik Islam

2X6.8 Perpustakaan dan Museum Islam
2X6.9 Adat Istiadat dalam Islam
              
Kelaskan di sini peringatan hari besar dalam Agama Islam
               Termasuk Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj/Isra Mikraj, Tahun Baru 1 Muharram, Hari Assyura
2X7.1 Filsafat Islam
2X7.2 Dakwah (Da'wah) Islam
              
Kelaskan di sini dakwah oleh ustadz, kyai, sunan dan wali
               Termasuk pengajian
               Termasuk muallaf

2X7.3 Pendidikan Agama Islam, Sekolah Islam
              
Kelaskan di sini pondok pesantren
               Lihat juga mulai 370 untuk pendidikan

2X7.4 Pemurnian dan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam
              
Kelaskan di sini gerakan tajdid, gerakan puritan
               Contoh: Jalaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal,
               Harun Yahya, KH Ahmad Dahlan
               Termasuk Wahhabiyah, gerakan Wahabi

2X7.5 Pers dan Media Massa Islam               Jangan gunankan untuk majalah dan jurnal Agama Islam; kelaskan di nomor 2X0.05
2X8.1 Sunni, Ahli Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah
2X8.2 Syiah (Syi'ah)
2X8.3 Mu'tazilah
2X8.4 Khawarij
2X8.5 Qadariyah dan Jabariyah
2X8.6 Murjiah (Murji'ah)
2X8.7 Ahmadiyah
2X8.8 Bahaiyah
2X8.9 Aliran dan Sekte yang Lainnya Muncul Kemudian
              
Kelaskan di sini aliran kebatinan

2X9.1 Sejarah Islam pada Zaman Nabi Muhammad SAW
              
Kelaskan di sini Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah Nabi Muhammad SAW
               Termasuk keluarga Nabi Muhammad, istri-istri dan anak-anak Nabi Muhammad
               Lihat juga 2X3.4 untuk iman kepada nabi dan rasul
               Lihat juga 953.9 untuk sejarah Saudi Arabia 

2X9.2 Khulafaurrasyidin               Kelaskan di sini sejarah hidup Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib
               Termasuk Sahabat-sahabat Nabi lainnya (Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, dan lain-lain)

2X9.3 Zaman Daulah Muawiyah (Mu'awiyah) 
2X9.4 Zaman Daulah Abbasiyah
2X9.5 Zaman Daulah-daulah Lain
              
Kelaskan di sini karya komprehensif tentang Daulah Islamiyah
               Lihat juga 956.1 untuk Kekhalifahan Ottoman di Turki

2X9.6 Sejarah Islam di Berbagai Negeri Setelah Tahun 1800
              
Kelaskan di sini karya komprehensif tentang sejarah Agama Islam
              
Tambahkan nomor dasar 2X9 notasi wilayah dari Tabel 2
               Contoh: sejarah Islam di Eropa 2X9.64

2X9.6598 Sejarah Islam di Indonesia               Kelaskan di sini sejarah wali songo/sembilan wali
2X9.7 Biografi Tokoh-tokoh Pemuka Agama Islam               Opsi pilihan:  berdasarkan  Schedule DDC Edisi 22 nomor 922.97  dapat  juga  digunakan  untuk
               biografi tokoh Agama Islam
               Jangan gunakan untuk biografi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat; kelaskan mulai nomor 2X9.1
               Lihat juga mulai 920 untuk biografi umum

2X9.8 Peta Sejarah Islam, Atlas Sejarah Islam
               Lihat juga  911 untuk atlas sejarah umum


*Keterangan: Lihat juga Agama Islam dengan nomor dasar 297. Gunakan salam satu sesuai keperluan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar